اسیدی شدن خاک در مزارع چای

اسیدی شدن خاک در مزارع چای

اسیدی شدن خاک یک مشکل اصلی در سیستم های کشاورزی است. اکثر تحقیقات از اسیدی شدن خاک خبر داده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی در مورد اسیدی بودن خاک در زمین های کشت چای در مقیاس ملی وجود ندارد. بنابراین، ما یک بررسی سراسری از اسیدی بودن خاک در مناطق کاشت چای انجام دادیم. اسیدیته خاک جنگل ها، مزارع چای سنتی و ارگانیک برای ارزیابی اثرات کشاورزی بر زمین مقایسه شد. نتایج نشان می دهد:1- میانگین pH خاک 4.68 در سطح ملی بود و در استان های مختلف 3.96 تا 5.48 متغیر بود. به طور کلی، 46 درصد از نمونه های خاک pH کمتر از4.5 داشتند، که بیش از حد برای رشد چای اسیدی بوده و تنها 44 درصدpH  4.5 تا 5.5 دارند که برای رشد چای مطلوب است. پرورش چای با استفاده از کود شیمیایی باعث اسیدی شدن خاک شده، بصورتی که در مزارع چای ارگانیک اسیدی بودن خاک مشاهده نشد.

معرفی

اسیدی شدن خاک باعث تخریب خاک در سراسر جهان شده و در انواع مناطق جهان گزارش شده است. اسیدی شدن خاک بیوشیمی اکوسیستم ها را تغییر می دهد و باعث از بین رفتن تنوع در سراسر جهان می شود. بنابراین، اسیدی شدن خاک توجه بیشتری را به خود جلب کرده است چه در جامعه علمی و چه مردم.

چای از نوشیدنی های برتر در سراسر جهان محسوب می شود و به دلیل ارزش بالای آن، بسیاری از مناطق به کشت چای می پردازند. گزارش شده است که جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی می تواند از اسیدی شدن خاک جلوگیری کند یا حتی pH خاک را افزایش دهد. از این رو، ما فرض کردیم که مدیریت ارگانیک مزارع چای راهی مؤثر برای جلوگیری از اسیدی شدن خاک در کشت چای است.

مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

شامل کلیه استان های کشت چای می شود و میانگین دما و بارش سالانه هر قسمت محاسبه گردید.

منابع

برای ارزیابی میزان اسیدیته خاک در مزارع چای در سطح ملی، تعداد 2058 نمونه خاك در عمق 0-20 سانتيمتر جمع آوري و pH خاک اندازه گیری شد. برای ارزیابی تغییرات اسیدیته خاک ناشی از کشت چای، نمونه های خاک در جنگل ها و مزارع چای در عمق 0-10، 10-20، و 20 تا 30 سانتيمتري جمع آوری شد.

بحث

متوسط ​​pH خاک مزارع چای در کل کشور 4.68 بود که 1.06 کمتر از خاک جنگل و 0.90 کمتر از سطح زمین است. pH بهینه خاک برای رشد خاک 4.5-5.5 است. اگر پی اچ خاک پایین تر از 4.0 باشد، هم از نظر کیفیت و هم از نظر میزان تولید چای تأثیر منفی دارد. به طور کلی، میزان اسیدیته خاک نسبت به مدت زمان کشت چای و میزان لقاح افزایش می یابد.

در تحقیقات، pH خاک جنگل به طور مداوم بالاتر از مزارع چای سنتی در تمام عمق خاک بود، در حالی که اختلاف معنی داری در مقایسه با مزارع چای ارگانیک مشاهده نگردید.

نتیجه گیری

pH خاک در سه منطقه با کشت چای، غلات، میوه و سبزیجات

مقادیر ph بین سال های 1980 و 2000 تغییر کرده و اسیدی شدن سطح خاک در سه شهرستان به میزان قابل توجه ای افزایش یافته. پی اچ در گروه های خاک (0.3 تا 1.43) در20-30 سال گذشته کاهش می یابد. اسیدی شدن خاک در سیستم های میوه و سبزی بیشتر بود (كاهش pH از 0.40 تا 1.08) و در غلات (كاهش pH از 0.30 تا 0.89).

pH خاک

مقدار پی اچ در مزارع چای تغییر می کند و تفاوت pH خاک بین مزارع چای و جنگل های مجاور مورد بررسی قرار گرفت.

pH خاک با عمق خاک جنگل افزایش یافت، pH خاک در مزارع چای به میزان 0.50، 0.66 و 0.58 در عمق خاک 0-10، 10-20 و 20-30 سانتی متر به ترتیب کاهش یافت.

ارزیابی

اسیدی شدن خاک مزارع، را در سطح استانی و ملی ارزیابی کردیم. تنها 44 درصد از نمونه هاي خاك داراي pH در محدوده 4.5-5.5 بودند که برای رشد چای مطلوب است، در حالی که 46 درصد از نمونه های خاک دارای ph کمتراز4.5 بودند، که نشان دهنده اسیدی بودن خاک در مزارع چای است. میزان ph در مزارع چای ارگانیک در حد مطلوب بوده که نشانگر این است که روش ارگانیک برای جلوگیری از اسیدی شدن خاک در طول کشت چای مفید است.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه